ក្រសួងសុខាភិបាលផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរ Grade “A” ដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ឌឹដ្រាម លើគោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ!

ក្រសួងសុខាភិបាលផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរ Grade “A” ដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ឌឹដ្រាម លើគោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ!

ផ្អែកលើគោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ ក្រសួងសុខាភិបាលផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរ Grade EXCELLENT “A” ដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ឌឹដ្រាម។

Read More
ភោជនីយដ្ឋាន «ឌឹដ្រាម» បើកលក់អាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់!

ភោជនីយដ្ឋាន «ឌឹដ្រាម» បើកលក់អាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់!

អាហារឆ្ងាញ់ៗដែលមានរស់ជាតិ និងគ្មានប៊ីចេង បែបខ្មែរ ថៃ និងបច្ចឹមប្រទេស ត្រូវបានចុងភៅដែលមានស្នាដៃល្អ រៀបចំយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងបំផុត នៅភោជនីយដ្ឋាន «ឌឹដ្រាម» សម្រាប់អាហារពេលព្រឹក និងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ ដោយបើកចាប់ពីម៉ោង៦:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង១៦:០០រសៀល។

Read More
Crispy Cheesy Pan Pizza Recipe From King Arthur Flour

Crispy Cheesy Pan Pizza Recipe From King Arthur Flour

For this crispy, cheesy cloud of pizza, you won’t need any prior dough skills or know-how, but you will need a bit of time—almost all of it is hands-free time (and the hands-on part is fun!). small

Read More
Lemon Pepper Chicken with Lemon and Dill Cous Cous

Lemon Pepper Chicken with Lemon and Dill Cous Cous

If you’re looking for a flavorful, healthy dinner, this lemon pepper dill cous cous is the answer.When I think of comfort food, I inevitably think of chicken. Hainanese chicken rice, chicken congee, chicken pho, chicken noodle soup, chicken with mashed potatoes…just give me ALL the chicken + carbs and I am one happy comforted ball of joy. I can forever come up with chicken + carb combinations and lately, lemony pepper chicken with cous cous is the one that has been bringing me joy.

Read More
How to Scale Any Recipe to Make it a Small Batch Recipe

How to Scale Any Recipe to Make it a Small Batch Recipe

Are you obsessed with small batches of baked goods and other food stuffs? This post will help you scale ALL the things. If you’re anything like me, you like scaling recipes. It’s one of the magic things about baking: everything is infinitely scaleable. You should, in theory, be able to make one cookie or 100 cookies all taste exactly the same using the magic of math. So if you want to learn how to scale recipes for small batches, you’ve come to the right place. small

Read More