មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម

មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម

នៅថ្ងៃអង្គារ ១១រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០,មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម ខណ្ឌឬស្សីកែវ
តាមការវាយតម្លៃទាំង០៣ផ្នែក គឺ៖
+វិធានសុវត្ថិភាពចំពោះភ្ញៀវ ទទួលបាន 15/16
+វិធានសុវត្ថិភាពចំពោះបុគ្គលិក ទទួលបាន 17/17
+វិធានសុវត្ថិភាពចំពោះដៃគូសហប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ទទួលបាន 18/22។